ul. Plac Trzydziestolecia 7
06- 320 Baranowo
tel. 761-37-76 wew. 52
Napisz do nas.      gbpbaranowo@op.pl
Kierownik biblioteki - Robert Domurad

Wypożyczalnia i czytelnia czynna w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od godziny 10,00 do 18,00.
czwartek, piątek od godziny 8,00 do 16,00.
sobota od godziny 9,00 do 13,00

Historia biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie została powołana do życia 1 lutego 1948 roku. Początki działalności biblioteki były bardzo skromne ponieważ mieściła się w pokoju o powierzchni 15 m2 a księgozbiór liczył 249 egzemplarzy. Pierwsze książki biblioteka otrzymała z Ministerstwa Oświaty. Zasoby biblioteczne rosły dosyć szybko, pod koniec 1949 roku stan księgozbioru liczył 861 egz.

Pracownikami od początku istnienia biblioteki byli:
1. Ryszard Gamdzyk (1948-1952)
2. Władysława Walerysiak (1952-1964)
3. Kazimiera Zawadzka (1964-1965)
4. Czesława Deptuła (1965-2001)
5. Justyna Kaczorek (2001 -2012)

6. Domurad Robert (2012-      )

 

 

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie jest Rada Gminy Baranowo, biblioteka działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie. Nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce. Terenem działania biblioteki jest obszar gminy Baranowo, a siedzibą lokal w Urzędzie Gminy Baranowo. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Do zakresu działania należy: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu, informowanie o zawartości księgozbioru, popularyzacja książki i czytelnictwa, a także współpraca ze szkołami.

Księgozbiór:

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie księgozbioru. Podstawowa formą gromadzenia jest zakup, w oparciu o katalogi, oferty wydawnicze oraz zapotrzebowanie czytelników. Księgozbiory wspomagane są również przez dary.

Zbiory biblioteczne:

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- lektur szkolnych,
- podręczników akademickich,
- literatury pięknej klasycznej i współczesnej,
- wydawnictw informacyjnych,
- encyklopedii,
- słowników,
- kompendiów wiedzy.

 

Na dzień 31.12.2004 r stan księgozbioru wynosił: 11.311 jednostek inwentarzowych. O charakterze zbiorów decydują czytelnicy, ich potrzeby, jej profil, a także aktualna sytuacja na rynku wydawniczym. Największą popularność osiąga literatura piękna dla dorosłych, literatura popularno-naukowa oraz udostępniany na miejscu w czytelni księgozbiór informacyjny.

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

1. Gromadzenie zbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie systematycznie powiększa swoje zbiory poprzez zakup nowych książek oraz pozyskiwanie darów. Staramy się uzupełniać księgozbiór według zapotrzebowania pod względem tematycznym, a także według zainteresowań czytelników oraz z uwzględnieniem nowości wydawniczych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Biblioteka zakupuje nowości ze środków budżetowych. Przyjmujemy także książki od prywatnych darczyńców.

2. Komputeryzacja katalogu.

Od lipca 2002 r. biblioteka posiada komputer zakupiony z dotacji otrzymanej z Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach realizacji programu "dobre pomysły 2". Biblioteka zakupiła także program MAK i od 2003 roku rozpoczęła komputerowe katalogowanie księgozbioru. Obecnie zbiory biblioteczne sprzed stycznia 2003 r są zarejestrowane w katalogu kartkowym.

3. Udostępnianie zbiorów czytelnikom.

Czytelnikami naszej biblioteki mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Baranowo . W roku 2004 Biblioteka zarejestrowała 607 czytelników. W celu założenia karty w bibliotece należy posiadać dokument tożsamości, w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda i podpis rodziców. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Biblioteka dysponuje również księgozbiorem podręcznym, z którego można korzystać na miejscu - w czytelni.

NOWOŚCI

Dla dorosłych

* K. Kofta - Lewa, wspomnienie prawej,
* K.Grochola - Podanie o miłość,
* D.Terakowska - Poczwarka,
* W.Dirie - Kwiat pustyni, Córka nomadów,

Dla dzieci i młodzieży

* "Przygody Trzech Detektywów",
* "Pamiętnik księżniczki ",
* "Harry Potter",
* a także książeczki dla młodszych dzieci - baśnie, bajki, wierszyki.

 

 

REGULAMIN

 

 

Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki maja osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w wieku od lat 6, spełniające poniższe warunki:

1. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu biblioteki.
2. Dzieci, które chcą korzystać z wypożyczalni, zapoznają się z regulaminem i własnoręcznie podpisują kartę zapisu, musi być ona potwierdzona również podpisem rodziców (opiekunów).
3. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
4. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883).
5. Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek.
6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
8. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt 5, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
9. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych użytkowników.
10. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko na miejscu.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
12. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, zarówno czytelnik, jak i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
13. Czytelnik może, za zgodą kierownika biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece pod względem treści.
14. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
15. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
16. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.