REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego

 1. „Moja Gmina w obiektywie”
 1. Cele i tematyka konkursu:

Konkurs fotograficzny organizowany przez :

Gminę  Baranowo

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

Tematem konkursu jest fotografowanie różnych ciekawych, nieznanych miejsc, zjawisk przyrody, budynków itp. na terenie Gminy Baranowo.

Konkurs  „Moja Gmina w obiektywie” realizowany będzie w terminie od  01.05.2015r  do 01.06.2015r  

 1. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród dzieci, młodzieży i wśród dorosłych,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna na nie wielkim obszarze – w obiektywie,

- wyszukanie interesujących miejsc do fotografowania nie uchwytnych na co dzień przez mieszkańców,

- pożyteczne spędzanie wolnego wakacyjnego czasu.

Po zakończeniu konkursu nastąpi prezentacja osiągnięć uczestników, prace zostaną  umieszczone na stronie internetowej UG i GOKSiR.

Po rozstrzygnięciu konkursu organizator zobowiązuje się do wykonania wystawy pokonkursowej nagrodzonych prac.

Tematyką zdjęć jest „ Moja Gmina w obiektywie” w fotografii portretowej, krajobrazowej, architektonicznej i reportażowej.

III Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 2. Czas trwania konkursu: 01.05.2015r do 01.06.2015r
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie imiennego udziału w Konkursie w dowolnym czasie w terminie nie przekraczającym 20.05.2015r.
 4. Uczestnicy, swoje prace ostatecznie dostarczają na płycie CD lub nośniku pendrive do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie do 01.06.2015 r.
 5. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 6. a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
 7. b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c)nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych – uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace o dowolnej tematyce zgodnej z regulaminem.
 2. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być ponadto zapisane w formacie plików JPEG, niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.
 3. Przy każdej pracy należy umieścić:
 4. imię i nazwisko autora oraz adres szkoły i klasę, dorośli adres zamieszkania,
 5. tematyka pracy zgodnie z regulaminem.

9.Termin składania prac upływa  01.06.2015 r.

IV Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Najlepsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone.

Kat. Dzieci:

I, II, III miejsce i II wyróżnienia

Kat. Młodzież:

I, II, III miejsce i II wyróżnienia

Kat. Dorośli:

I,II,II miejsce i II wyróżnienia.

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  podczas festynu rodzinnego w dniu 07.06.2015 r.     Nagrodzonych  poinformujemy uczestników telefonicznie.
 2. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

V Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
 4. Niniejszym Regulamin dostępny jest na stronie internetowej UG, GOKSiR w Baranowie.