Ogłoszenie o naborze wniosków 

Konkurs Inicjatyw Lokalnych „Kultura. Lubię to!”                                          
realizowany w ramach  Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury

Gminny  Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie Inicjatyw Lokalnych „Kultura. Lubię to!” realizowanym w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015  Narodowego Centrum Kultury.

Celem Konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy między  Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Baranowo, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.

Przedmiotem Konkursu jest projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada realizację zadania z zakresu działalności kulturalnej, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, jest autorskim pomysłem wnioskodawcy, przeprowadzonym we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie skierowanym do społeczności lokalnej i realizowanym na terenie gminy Baranowo. Termin realizacji projektu inicjatywy musi zawierać się w okresie od 31 lipca do 22 listopada 2015 roku.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Baranowo i osób w niej zamieszkujących występujących indywidualnie lub jako grupa nieformalna.

Gminny  Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie zapewnia przy realizacji projektu inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 000 złotych. Wnioski na udostępnionym formularzu składać należy drogą pocztową na adres: Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie,  ul Gwardii Ludowej 13, 06-320  Baranowo, bądź osobiście w Gminnym  Ośrodku  Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie, w godzinach pracy placówki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15  czerwca  2015 roku (decyduje data wpływu) oraz dostarczyć w formie elektronicznej. Wnioski przyjmowane są od dnia 1 czerwca 2015 roku.

 

Regulamin Konkursu, formularz wniosku do Konkursu, karta oceny i wykaz kosztów kwalifikowalnych znajdują się na stronie www.goksirbaranowo.pl w zakładce Dom Kultury +.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie GOK,SiR w Baranowie oraz pod numerem telefonu 29 7613676.
 

Zapraszamy do udziału w konkursie!