Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

                                    

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW LOKALNYCH

„Kultura. Lubię to!

 

 1. Organizatorem Konkursu „ Kultura. Lubię to! ”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
 2. Konkurs stanowi część realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie projektu,dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

 

 1. Celem konkursu jest nawiązanie i pogłębienie współpracy między Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Baranowo, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.

 

 1. Wnioskodawcami mogą być mieszkańcy i osoby zamieszkujące w Gminie Baranowo występujący jako osoby indywidualne lub grupa nieformalna (ze wskazaniem przedstawiciela).

 

 1. Projekt inicjatywy zgłaszanej do Konkursu powinien:
 2. realizować zadanie z zakresu: działalności kulturalnej, wspierania rozwoju

społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury,

 1. być autorskim pomysłem wnioskodawcy,
 2. zakładać współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
 3. wykorzystywać zasoby lokalne (ludzi, organizacji, przestrzeni, infrastruktury),
 4. być skierowany do społeczności lokalnej i realizowany na terenie Gminy Baranowo
  f. zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy  w  realizację  inicjatywy
 5. zakładać realizację projektu w okresie od 31 lipca do 22 listopada 2015 roku.

 

 1. Promowane będą projekty nastawione na integrację społeczności lokalnej, wspólne działania uczestników ,warsztaty artystyczne oraz różne wydarzenia kulturalne ( plenerowe).

 

 1. Wydatki.związane z realizacją projektu inicjatywy muszą spełniać warunek kosztu

kwalifikowanego zgodnie z katalogiem NCK (załącznik nr 1).

 

 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie jest złożenie podpisanego wniosku na udostępnionym formularzu drogą pocztową (na adres: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie bądź osobiście w GOK,SiR w godzinach pracy placówki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku (decyduje data wpływu) oraz dostarczenie wniosku w formie elektronicznej.

 

 1. Formularz wniosku dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie oraz na stronie internetowej domu kultury wwwgoksirbaranowo.wp.pl w zakładce „Dom Kultury + Kultura. Lubię to!”. Wniosek powinien być wypełniony komputerowo i własnoręcznie podpisany. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na konsulatacje indywidualne  w GOK,SiR w Baranowie  w godzinach pracy placówki, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – tel 297613676.

 

 1. Przy realizacji projektu inicjatywy Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie nie  przekazuje Wnioskodawcy projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Wnioskodawcy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań Wnioskodawcy projektu i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Rekreacji w Baranowie jest porozumienie zawierane pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie zapewnia przy realizacji projektu inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015.

 

 1. Wyboru projektów inicjatyw do dofinansowania w ramach zadania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie dokona Zespół Oceniający, powołany przez Grupę Organizacyjną przy GOK,SiR w Baranowie
 2. a) Wybór zostanie dokonany w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny

(załącznik nr 2),

 1. b) Zespół Oceniający dokona wyboru inicjatyw (od 3 do 7) – całościowa pula środków, z

której będą dofinansowane projekty, wynosi 22 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),

 1. c) Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). W uzasadnionych przypadkach Zespół Oceniający i Dyrektor GOK,SiR w Baranowie może podjąć decyzję dotyczącą zwiększenia lub zmniejszenia kwoty dofinansowania złożonego projektu inicjatywy lokalnej.
 2. d) Zostanie utworzona lista rankingowa złożonych projektów. Organizator konkursu

zastrzega sobie  prawo wyboru  kolejnego wniosku z listy rankingowej, w  przypadku

rezygnacji wybranego Wnioskodawcy.

 

 1. Wybór i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2015 roku poprzez

opublikowanie listy rankingowej na stronie www.goksirbaranowo.wp.pl

 

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu, zwłaszcza w przypadku niejasności dotyczących wniosku.

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.

 

 1. Wnioskodawcy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie. Projekty wnioskodawców niepełnoletnich mogą być również reprezentowane przez nauczycieli i wychowawców szkolnych.

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.