Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono

Baranowo, dnia 18.02.2019 r.

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie

ul. Długa 13

06-320 Baranowo

 

ZAPRASZA

 

 do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wyłączność handlu piwem na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie w roku 2019 a mianowicie:-

 

Święto Folkloru Kurpiowskiego w dniach 07. 07.2019 r. – impreza odbywająca się w Zawadach niedziela festyn od 13.00 do 20.00

Dożynki gminno-parafialne w dniach 08 09.2019 r. – niedziela festyn i zabawa 13.00 do 2.00 

1.    Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- ofertę należy złożyć w formie pisemnej, (osobiście, pisemnie – listem, na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie,ul. Długa 13, 06-320 Baranowo lub w siedzibie Zamawiającego

- cena w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wyłączność na handel piwem podczas imprez organizowanych przez GOKSiR w roku 2019 Są to imprezy o charakterze rodzinnym i biesiadnym dla różnych grup wiekowych. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

a)  dystrybucja piwa w kubkach plastikowych o pojemnościach 0,5 l i 0,3 l (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy w Baranowie). Cena piwa nie może przekroczyć kwoty 5,00 zł brutto (0,5 l) (minimum 2 dystrybutory do piwa na placu )

b)  wyłączność nie obejmuje drobnego handlu spożywczego typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, orzeszki, oraz lokalnych wyrobów typu ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym  itp. 2.2 Wykonawca zapewnia na czas trwania imprezy:

- miejsca konsumpcyjne na placu imprezy (stoły, ławy pod parasolami);

2.3. Wykonawca usługi musi posiadać kasę fiskalną.

2.4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej, w tym uprzątnięcie po zakończeniu imprezy.

2.5 Wyłoniony w zapytaniu ofertowym Wykonawca otrzyma wyłączność na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 2.1

2.6 Wyłoniony Wykonawca okaże oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

3.      Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi miejsce realizacji usługi 
na terenie placu festynowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia usług związanych z obsługą imprezy poza miejscami  przez niego wskazanymi.

4.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

7.    Wymagane terminy realizacji zamówienia: 

8.    Termin związania ofertą: do dnia 09 września 2019 r.

9.        Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najwyższej ceny.

10.            Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Ofertę  należy:

a) złożyć w formie pisemnej, (osobiście, pisemnie – listem w siedzibie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie,ul. Długa 13, 06-320 Baranowo lub w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie , pokój nr: 6 do dnia 2019-03 - 15 do godz. 10:00

b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Propozycja ofertowa na: Wyłączność handlu piwem na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie w roku 2019.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 11.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Justyna Kaczorek – Dyrektor GOK,SiR w Baranowie

Grażyna Bączek – Główny Księgowy GOK,SiR w Baranowie
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.