Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14 slide 15 slide 16 slide 17 slide 18 slide 19 slide 20 slide 21 slide 22 slide 23 slide 24 slide 25 slide 26 slide 27 slide 28

Rozrywka

Ciekawostki

Motto:

  "Idź tam, gdzie słyszysz śpiew
  Tam dobre serca mają
  Bo ludzie źli, ach wierzaj mi
  Ci nigdy nie śpiewają".....

 
  "Cośmy po ojcach naszych zastali
  Dał Bóg Polakom by to kochali
  By swą tradycję mieli wciąż w cenie 
  I szanowali polskie korzenie"......                                  
 

Kurp

Skąd pochodzi nazwa Kurp?  

Kurpie to nazwa obuwia plecionego z łyka lipowego lub łapcie skórzane.

Prawdopodobnie nazwa ta przyjęła się dość wcześnie, skoro już występuje ona w dokumentach z XVII wieku.

Z czasem przyszła moda na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o łapciach z łyka.

 

Z mazowsza

Źródła nie znaleziono

ul. Plac Trzydziestolecia 7
06- 320 Baranowo
tel. 761-37-76 wew. 52
Napisz do nas.      gbpbaranowo@op.pl
Kierownik biblioteki - Robert Domurad

Wypożyczalnia i czytelnia czynna w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od godziny 10,00 do 18,00.
czwartek, piątek od godziny 8,00 do 16,00.
sobota od godziny 9,00 do 13,00

Historia biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie została powołana do życia 1 lutego 1948 roku. Początki działalności biblioteki były bardzo skromne ponieważ mieściła się w pokoju o powierzchni 15 m2 a księgozbiór liczył 249 egzemplarzy. Pierwsze książki biblioteka otrzymała z Ministerstwa Oświaty. Zasoby biblioteczne rosły dosyć szybko, pod koniec 1949 roku stan księgozbioru liczył 861 egz.

Pracownikami od początku istnienia biblioteki byli:
1. Ryszard Gamdzyk (1948-1952)
2. Władysława Walerysiak (1952-1964)
3. Kazimiera Zawadzka (1964-1965)
4. Czesława Deptuła (1965-2001)
5. Justyna Kaczorek (2001 -2012)

6. Domurad Robert (2012-      )

 

 

Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie jest Rada Gminy Baranowo, biblioteka działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie. Nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce. Terenem działania biblioteki jest obszar gminy Baranowo, a siedzibą lokal w Urzędzie Gminy Baranowo. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Do zakresu działania należy: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu, informowanie o zawartości księgozbioru, popularyzacja książki i czytelnictwa, a także współpraca ze szkołami.

Księgozbiór:

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie księgozbioru. Podstawowa formą gromadzenia jest zakup, w oparciu o katalogi, oferty wydawnicze oraz zapotrzebowanie czytelników. Księgozbiory wspomagane są również przez dary.

Zbiory biblioteczne:

Biblioteka gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- nauk humanistycznych i społecznych,
- lektur szkolnych,
- podręczników akademickich,
- literatury pięknej klasycznej i współczesnej,
- wydawnictw informacyjnych,
- encyklopedii,
- słowników,
- kompendiów wiedzy.

 

Na dzień 31.12.2004 r stan księgozbioru wynosił: 11.311 jednostek inwentarzowych. O charakterze zbiorów decydują czytelnicy, ich potrzeby, jej profil, a także aktualna sytuacja na rynku wydawniczym. Największą popularność osiąga literatura piękna dla dorosłych, literatura popularno-naukowa oraz udostępniany na miejscu w czytelni księgozbiór informacyjny.

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARANOWIE

1. Gromadzenie zbiorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie systematycznie powiększa swoje zbiory poprzez zakup nowych książek oraz pozyskiwanie darów. Staramy się uzupełniać księgozbiór według zapotrzebowania pod względem tematycznym, a także według zainteresowań czytelników oraz z uwzględnieniem nowości wydawniczych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Biblioteka zakupuje nowości ze środków budżetowych. Przyjmujemy także książki od prywatnych darczyńców.

2. Komputeryzacja katalogu.

Od lipca 2002 r. biblioteka posiada komputer zakupiony z dotacji otrzymanej z Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach realizacji programu "dobre pomysły 2". Biblioteka zakupiła także program MAK i od 2003 roku rozpoczęła komputerowe katalogowanie księgozbioru. Obecnie zbiory biblioteczne sprzed stycznia 2003 r są zarejestrowane w katalogu kartkowym.

3. Udostępnianie zbiorów czytelnikom.

Czytelnikami naszej biblioteki mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Baranowo . W roku 2004 Biblioteka zarejestrowała 607 czytelników. W celu założenia karty w bibliotece należy posiadać dokument tożsamości, w przypadku dzieci potrzebna jest zgoda i podpis rodziców. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Biblioteka dysponuje również księgozbiorem podręcznym, z którego można korzystać na miejscu - w czytelni.

NOWOŚCI

Dla dorosłych

* K. Kofta - Lewa, wspomnienie prawej,
* K.Grochola - Podanie o miłość,
* D.Terakowska - Poczwarka,
* W.Dirie - Kwiat pustyni, Córka nomadów,

Dla dzieci i młodzieży

* "Przygody Trzech Detektywów",
* "Pamiętnik księżniczki ",
* "Harry Potter",
* a także książeczki dla młodszych dzieci - baśnie, bajki, wierszyki.

 

 

REGULAMIN

 

 

Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki maja osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w wieku od lat 6, spełniające poniższe warunki:

1. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu biblioteki.
2. Dzieci, które chcą korzystać z wypożyczalni, zapoznają się z regulaminem i własnoręcznie podpisują kartę zapisu, musi być ona potwierdzona również podpisem rodziców (opiekunów).
3. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
4. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883).
5. Wypożyczyć można jednocześnie 5 książek.
6. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
8. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt 5, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
9. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych użytkowników.
10. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta tylko na miejscu.
11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
12. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, zarówno czytelnik, jak i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
13. Czytelnik może, za zgodą kierownika biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece pod względem treści.
14. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książek biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
15. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm.
16. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki.

 
Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.