Niedziela na wesoło 2010

Wójt Gminy Baranowo

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Baranowo

oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie zapraszają na

III Rajd Rowerowy „SZLAKIEM BOBRA”

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  NATURA 2000

Doliny Omulwi i Płodownicy”

należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej

- systemu ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.

 

Zapraszamy do  udziału w rajdzie wszystkich miłośników turystyki rowerowej. Wszystkim uczestnikom zapewniamy kolorowe rajdowe koszulki z logo rajdu, a po zakończeniu posiłek przy ognisku z muzyką. Zapewniamy też ubezpieczenie NW.

Spotykamy się w sobotę, 29 maja o godz. 13,00 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Do dyspozycji uczestników będą trzy warianty tras o długości od 10 do 30 km. Rajd nie jest wyścigiem, nastawiamy się na wolne tempo i poznawanie terenów, przez które będziemy przejeżdżać. Zachęcamy do zabrania aparatów fotograficznych i fotografowania trasy. Jeżeli po rajdzie zdjęcia zostaną użyczone organizatorom, to najlepsze i najciekawsze z nich, podpisane nazwiskami autorów, znajdą się w folderze umieszczonym na stronie internetowej GOKSiR opisującym trasy rajdu „SZLAKIEM BOBRA”.

Szczególnie zapraszamy rodziny, młodzież z opiekunami, wszystkich samorządowców i członków stowarzyszeń działających na terenie kurpiowskich gmin.

Wszelkich informacji udziela:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie,

ul. Gwardii Ludowej 13   06-320 Baranowo

tel/fax 0-29 761 36 76        e-mail: goksirbaranowo@wp.pl

oraz koordynator rajdu tel. 602 297 529

 

Organizatorzy zapewniają wóz serwisowy z możliwością podwiezienia bagaży, rowerów i miejscami dla tych, którzy nie będą mogli kontynuować Rajdu z przyczyn zdrowotnych bądź technicznych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych.

 

W razie wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych termin rajdu zostanie przełożony.

 

 

Planowany przebieg i program Rajdu:

 

- Godz. 13,00 - zbiórka uczestników przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, wpisanie na listę uczestników, zapoznanie z regulaminem, wydanie

koszulek rajdowych i załatwienie formalności związanych z ubezpieczeniem, wybór wariantu trasy.

- Około godz. 14,00 - pierwsze grupy wyruszają na trasę (ilość grup zależy od liczby uczestników i wybranych tras)), następne startują co 5-10 minut.

- Około godz. 17,00 wszyscy powinniśmy już z powrotem w Baranowie, na terenie GOKSiR. Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie, pieczemy kiełbaski, wymieniamy się wrażeniami, chętni mogą pobawić się przy muzyce.

 

 

Regulamin rajdu:

 • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości.
 • Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower.
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy jeździe w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami. Poruszamy się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 • Każdy uczestnik wycieczki powinien zabrać ze sobą odpowiednie ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące i ewentualnie zapas jedzenia na trasę.
 • Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu, samowolna zmiana trasy rajdu, spożywanie w czasie jazdy i postojów na trasie napojów alkoholowych, rezygnacja w trakcie imprezy, powodują wykluczeniu z rajd.
 • Biorący udział w  Rajdzie podpisem na liście uczestników potwierdzają znajomość i akceptację programu i regulaminu.

 

Robert Domurad

Koordynator III Rajdu Rowerowego „SZLAKIEM BOBRA”