Oferta na piwo 2021

Baranowo, dnia 21.04.2021 r.
 
Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
ul. Długa 13
06-320 Baranowo
 
ZAPRASZA
 
do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:
Wyłączność handlu piwem na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie w roku 2021 a mianowicie:-

Święto Folkloru Kurpiowskiego w dniach 10- 11 lipca 2021r. – impreza odbywająca się w Zawadach sobota zabawa , niedziela festyn od 13.00 do 20.00
Dożynki gminno-parafialne w dniu 12.09.2021r. – niedziela festyn
1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 • ofertę należy złożyć w formie pisemnej, (osobiście, pisemnie – listem, na adres: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Długa 13, 06-320 Baranowo lub w siedzibie Zamawiającego
 • cena w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
  2.Opis przedmiotu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest wyłączność na handel piwem podczas imprez organizowanych przez GOKSiR w roku 2021 Są to imprezy o charakterze rodzinnym i biesiadnym dla różnych grup wiekowych. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:
  a)  dystrybucja piwa w kubkach plastikowych o pojemnościach 0,5 l i 0,3 l (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy w Baranowie).
  b)  wyłączność nie obejmuje drobnego handlu spożywczego typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, orzeszki, oraz lokalnych wyrobów typu ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym  itp. 2.2 Wykonawca zapewnia na czas trwania imprezy:
 • miejsca konsumpcyjne na placu imprezy (stoły, ławy pod parasolami);
  2.3. Wykonawca usługi musi posiadać kasę fiskalną.
  2.4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej, w tym uprzątnięcie po zakończeniu imprezy.
  2.5 Wyłoniony w zapytaniu ofertowym Wykonawca otrzyma wyłączność na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 2.1
  2.6 Wyłoniony Wykonawca okaże oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.
  3.    Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi miejsce realizacji usługi 
  na terenie placu festynowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia usług związanych z obsługą imprezy poza miejscami  przez niego wskazanymi.
  4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
  7.    Wymagane terminy realizacji zamówienia: 
  8.    Termin związania ofertą: do dnia 15 września 2021r.
  9.     Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najwyższej ceny.
  10.   Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):
  Ofertę  należy:
  a) złożyć w formie pisemnej, (osobiście, pisemnie – listem w siedzibie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, ul. Długa 13, 06-320 Baranowo do dnia 2021-04 – 30  do godz. 10:00
  b) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Propozycja ofertowa na: Wyłączność handlu piwem na imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie w roku 2021.
  Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
   11.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
  Justyna Kaczorek – Dyrektor GOKSiR w Baranowie
  Grażyna Bączek – Główny Księgowy GOKSiR w Baranowie

Powiązane posty