V Rajd rowerowy

Wójt Gminy Baranowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie

Partnerstwo na Rzecz Gminy Baranowo

zapraszają na V Rajd Rowerowy „SZLAKIEM BOBRA” Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej, a szczególnie całe wielopokoleniowe rodziny. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w imprezie jedynie z pełnoletnimi opiekunami, biorącymi za nich pełną odpowiedzialność. Spotykamy się w sobotę 2 czerwca o godz. 15:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Dokonujemy wspólnie wyboru wariantu trasy, wpisujemy się na listę uczestników i zapoznajemy z regulaminem, po czym wyruszamy na trasę. Powrót przewidujemy około godziny 18:00. Rajd nie jest wyścigiem, nastawiamy się na wolne tempo i poznawanie terenów, przez które będziemy przejeżdżać. Trasa jest łatwa i liczy około 20 km, chyba że wspólnie wybierzemy inaczej. Zachęcamy do zabrania aparatów fotograficznych i fotografowania trasy. Jeżeli po rajdzie zdjęcia zostaną użyczone organizatorom, to najlepsze i najciekawsze z nich, podpisane nazwiskami autorów, znajdą się w folderze umieszczonym na stronie internetowej GOKSiR opisującym trasę rajdu „SZLAKIEM BOBRA”. UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian organizacyjnych, a w razie wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych zorganizowanie imprezy w innym terminie.

Wszelkich informacji udziela: Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, ul. Plac Trzydziestolecia 7 06-320 Baranowo tel/fax 0-29 761 37 76 wew. 52 e-mail: robertad@wp.pl Koordynator Rajdu Robert Domurad.

Regulamin rajdu:

• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu. • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego. • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości. • Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 – 5 m odległości między rowerami, a przy jeździe w kolumnie należy zachować 50 – 100 m odległości między poszczególnymi grupami. Poruszamy się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi. • Każdy uczestnik wycieczki powinien zabrać ze sobą odpowiednie ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące i ewentualnie zapas jedzenia na trasę. • Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego. • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu, samowolna zmiana trasy rajdu, spożywanie w czasie jazdy i postojów na trasie napojów alkoholowych, rezygnacja w trakcie imprezy, powodują wykluczeniu z rajdu. • Biorący udział w Rajdzie podpisem na liście uczestników potwierdzają znajomość i akceptację programu i regulaminu.

Robert Domurad Koordynator V Rajdu Rowerowego „SZLAKIEM BOBRA”