Założyciel zespołu w Zawadach

Założyciel Zespołu w Zawadach – Aleksander Kopeć
SYLWETKA ZAŁOŻYCIELA ZESPOŁU KURPIOWSKIEGO
ALEKSANDRA KOPCIA
Urodził się 28 lutego 1901r. w Rosji na Krymie jako syn Michała i Marii z domu Szczerbińska. W 1905r. wraz z rodzicami wraca do Polski. W 1909r. rozpoczyna naukę czytania i pisania u swojej ciotki Marceliny we wsi Budno w powiecie Sokółka. Następnie stryj Jan Kopeć prowadzi tajne nauczanie i bierze bratanka do siebie. W bardzo szybkim tempie opanowuje naukę czytania i pisania w języku polskim i rosyjskim. Potem uczęszcza do szkoły rosyjskiej w Nowej Woli. Dalej kontynuuje naukę prywatną u nauczycieli polskich i rosyjskich, którzy przygotowywali go do egzaminów w miejskiej szkole w Sokółce. Po pomyślnym zdaniu egzaminu zostaje uczniem tej szkoły (Gorodskoj Uczyliszcze).
Pierwsza wojna światowa (1914) przerywa mu naukę. Jednak przez cały czas wojny samodzielnie bardzo dużo czyta- literaturę polską i rosyjską. Prowadzi aktywne samokształcenie. W 1919r. ponownie podejmuje naukę w szkole, ale już polskiej w Janowie dla młodzieży starszej. Gdy zaczęto organizować polskie szkoły we wsiach, sąsiedzi poprosili go by nauczał ich dzieci prywatnie. Nad jego nauczaniem był prowadzony nadzór kwalifikowanego nauczyciela z Kuplisk. W tym czasie aktywnie uczestniczy w życiu społecznym swojej wsi. Zakłada Koło Związku Młodzieży Wiejskiej, gdzie zostaje prezesem. Potem organizuje z młodzieży i starszych rolników Kółko Rolnicze. Nadal uczy dzieci wswojej miejscowości aż do wiosny 1922r. Sam także systematycznie się uczy i przygotowuje do egzaminów w celu podjęcia nauki w Seminarium Nauczycielskim w Białymstoku. Egzamin wstępny zdaje pomyślnie i zostaje przyjęty do klasy drugiej. Za bardzo dobrą naukę i pracę społeczną otrzymuje stypendium od Sejmiku Powiatowego w Sokółce na kontynuowanie nauki. W styczniu w 1924r. na Walnym Zebraniu Młodzieży zostaje wybrany prezesem „Samopomocy Bratniej” w Seminarium Nauczycielskim. Na zlecenie dyrektora Seminarium podejmuje pracę na kursach dokształcających w zakresie klasy VI -VII szkoły powszechnej. Naukę prowadzi w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nadal jest prezesem „Bratniaka” i uczy na kursach wieczorowych u Braciszków Świętego Józefa.
W 1927 roku pomyślnie zdaje egzamin i Kuratorium kieruje go do pracy w Puszczy Kurpiowskiej do miejscowości Zawady oddalonej od Ostrołęki o 3 5 km . Tu organizuje szkołę. Pełen energii i zapału nie ogranicza się do nauki w samej szkole. Rozpoczyna pracę z dorosłymi i rodzicami. Organizuje wiejską świetlicę i w niej prowadzi naukę czytania i pisania dla starszych, by nadrobić opóźnienia cywilizacyjne. Tworzy zespół teatralny. Wystawia małe sztuki tzw. jednoaktówki. Urzeka go folklor kurpiowski i zakłada Zespół Pieśni i Tańca Ludowego.
Tu w Zawadach poznaje pannę Pelagię z domu Bielawska i w 1928r. zawierają związek małżeński. Małżeństwo to zatrzymuje go na zawsze w Zawadach.
Działalność zawodową i społeczną przerywa wybuch II wojny światowej. W 1939r. zostaje aresztowany i wywieziony do obozu w Działdowie, następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywa do końca wojny.
Przez cały czas pobytu w obozie koncentracyjnym ukrywał mały notes, w którym wiernie dokonywał zapisków więziennych.
W dniu 29 maja 1945r. powraca do Zawad, gdzie natychmiast przystępuje do pracy nauczycielskiej, a także reaktywuje działalność Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego oraz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym wsi.
Był długoletnim prezesem ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przy jego ogromnym zaangażowaniu w roku 1962 zostaje oddana do użytku nowa szkoła 1000-lecia.
W 1971r. przechodzi na emeryturę i pracuje na pół etatu do 1977r.Nie przerywa pracy społecznej.
W dniu 8 maja 1978r. umiera i zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Brodowych Łąkach.
Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień:
– KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI,
– ZŁOTY 1 SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI,
– ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZNP,
– ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY”,
– MEDAL ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI,
– ZŁOTĄ ODZNAKĘ „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WARSZAWSKIEGO”,
– MEDAL EDUKACJI NARODOWEJ,